Startowa » Warunki korzystania

Warunki korzystania

Niniejsza strona zawiera opis zasad i warunków korzystania z materiałów z projektu „PoKupar”, dostępnych na komputerach, w aplikacjach mobilnych i Smart TV, chat-botach, aplikacjach do integracji z sieciami społecznościowymi, a także publikowanych na stronie https: //pokupar.com opracowany przez nas (dalej – „Witryna”, „My”, „Firma”).

1. Warunki ogólne

1.1. Decydując się na korzystanie z Witryny i aplikacji Witryny, w tym RSS, API, oprogramowania i innych plików, zgadzasz się przestrzegać wszystkich warunków określonych w niniejszych Warunkach korzystania z Witryny (zwanych dalej „Zasadami”), w tym rejestrując się w Serwisie swoje konto (konto). Niniejszy Regulamin jest prawnie wiążącą umową pomiędzy użytkownikiem a Firmą, której przedmiotem jest świadczenie użytkownikowi usług związanych z korzystaniem z Serwisu i jego usług.

1.2. Możemy zmienić warunki określone w niniejszym Regulaminie w dowolnym momencie, a takie zmiany wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu w Witrynie.

1.3. Jesteś zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed każdym użyciem Witryny. Jeśli nadal korzystasz z Witryny po opublikowaniu zmienionych Zasad, oznacza to, że zgadzasz się na przestrzeganie Zasad wraz ze wszystkimi ich zmianami.

1.4. Jeśli którykolwiek z warunków niniejszych Zasad lub ich zmiany są dla Ciebie nie do zaakceptowania, nie możesz rozpocząć korzystania z Witryny ani zamknąć swojego konta w sposób określony w sekcji 8 Regulaminu.

2. Zawartość witryny

2.1. Materiały publikowane w Witrynie są przeznaczone do osobistego, niekomercyjnego użytku. Wszystkie materiały publikowane w Witrynie, w tym między innymi: wiadomości, zdjęcia, obrazy, ilustracje, klipy audio i wideo (zwane dalej „materiałami” lub „treścią”) są chronione prawem autorskim i stanowią własność lub są kontrolowane przez Firmę lub stronę , który jest dostawcą treści. Jesteś zobowiązany do przestrzegania wszelkich dodatkowych informacji o prawach autorskich, informacji lub uwag o ograniczeniach zawartych na dowolnej stronie.

2.2. Zawartość Witryny jest chroniona prawem autorskim zgodnie z prawem ukraińskim i międzynarodowym prawem autorskim. Nie możesz modyfikować, publikować, przesyłać, uczestniczyć w przekazywaniu lub sprzedaży, reprodukować (z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie 2.4 niniejszego Regulaminu), tworzyć nowych prac, rozpowszechniać, wykonywać lub w jakikolwiek sposób korzystać z zawartości witryny (w tym oprogramowania ) całkowicie lub częściowo.

2.3. Nazwy handlowe (marki), znaki towarowe itp. Firmy lub osoby trzecie są chronione prawem autorskim. Żadne postanowienie określone w niniejszym Regulaminie nie może być interpretowane jako przyznanie, pośrednio, domyślnie lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania znaku towarowego, patentu, praw do wzorów lub praw autorskich Spółki lub osób trzecich.

2.4. Możesz pobierać lub kopiować zawartość Witryny, inne komponenty i elementy wyświetlane w Witrynie, wyłącznie do użytku osobistego, z zastrzeżeniem wszystkich praw autorskich i innych zawartych w niej informacji. Kopiowanie lub przechowywanie jakichkolwiek treści do celów innych niż do użytku osobistego jest surowo zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

2.5. Publikacje internetowe, aplikacje mobilne mogą bezpłatnie korzystać z informacji zamieszczonych w Serwisie, z zastrzeżeniem otwartego hiperłącza i wskazania oryginalnego źródła nie niższego niż pierwszy akapit i nie więcej niż półtora tysiąca znaków oryginalnego tekstu . Wykorzystanie większej objętości tekstu jest możliwe tylko za pisemną zgodą Spółki.

W przypadku SmartTV korzystanie z materiałów Firmy jest odpłatne i tylko za pisemną zgodą Firmy. Inne rodzaje mediów mogą wykorzystywać informacje zamieszczone na stronach internetowych Spółki, do półtora tysiąca znaków, pod warunkiem podania źródła. Wykorzystanie większej objętości tekstu jest możliwe tylko za pisemną zgodą Spółki.

Korzystanie z informacji oznacza jakiekolwiek powielanie, ponowne publikowanie, rozpowszechnianie, przetwarzanie, tłumaczenie, włączanie ich części do innych utworów oraz inne metody przewidziane w ukraińskiej ustawie „O prawie autorskim i prawach pokrewnych”.

Spółka udziela pisemnej zgody na wykorzystanie swoich materiałów osobom trzecim według własnego uznania na podstawie wniosku przesłanego w formie elektronicznej, z obowiązkowym wskazaniem adresu zwrotnego do korespondencji. Spółka zastrzega sobie prawo do żądania od osób trzecich wszelkich dodatkowych informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o wydaniu pisemnej zgody w trakcie rozpatrywania wniosku. Wykorzystanie materiałów Spółki jest możliwe tylko po uzyskaniu przez osobę trzecią stosownej pisemnej zgody.

3. Treść użytkownika

3.1. Zgadzasz się korzystać z Witryny wyłącznie w uzasadnionym celu iw taki sposób, aby nie naruszać praw innych użytkowników, nie ograniczać ani nie utrudniać innym osobom dostępu do Witryny i korzystania z niej.

3.2. Zabrania się pobierania, rozpowszechniania lub publikowania treści o charakterze zniesławiającym, obraźliwym, obscenicznym, pornograficznym lub innym nielegalnym; manifesty reklamowe, komunikaty handlowe, a także wiadomości, które nie zawierają ładunku informacyjnego i nie odnoszą się do tematyki zasobu.

3.3. Bądź uprzejmy. Zgadzasz się, że nie będziesz grozić innym użytkownikom ani obrażać ich za pomocą zniesławiających technik lub świadomie publikować powtarzających się treści (spamu). Wypowiadaj się z szacunkiem. Rozmowa online będzie kontynuowana tylko wtedy, gdy nasi użytkownicy poczują się bezpiecznie i przyjaźnie. Zgadzasz się nie używać obraźliwych lub dyskryminujących wypowiedzi ze względu na rasę, religię, narodowość, płeć, preferencje seksualne, wiek, region, niepełnosprawność itp. Wszelkiego rodzaju wrogość jest podstawą do natychmiastowego zawieszenia dostępu do całości lub części Witryny .

3.4. Debatuj, ale nie atakuj. W społeczeństwie pełnym opinii i preferencji ludzie zawsze się ze sobą nie zgadzają. Witryna oferuje aktywne dyskusje i z zadowoleniem przyjmuje gorące dyskusje, ale ataki osobiste są bezpośrednim naruszeniem niniejszych Warunków, a także podstawą do natychmiastowego zawieszenia pełnego lub częściowego dostępu do całej Witryny.

3.5. W swoich wiadomościach nie ujawniaj żadnych danych osobowych o sobie ani o kimkolwiek (na przykład numer telefonu, adres domowy, adres e-mail).

3.6. Przyjmujesz do wiadomości, że wszelkie rozpowszechniane przez Ciebie materiały (na przykład treści utworzone przez Ciebie, w tym między innymi: komentarze, forum, posty, recenzje, tekst, wideo, audio i zdjęcia, a także kod komputerowy i aplikacje) mogą zostać usunięte lub zmodyfikowane przez nas. Zrzekasz się wszelkich praw, które możesz mieć w obecności takich materiałów w Witrynie, a zmiany w materiałach mogą być wprowadzane, nawet jeśli nie wyrażasz na to zgody. Zgłoszenia mogą być również zawarte w naszych kanałach RSS, interfejsach API i dostępne do ponownej publikacji w innych formatach.

3.7. Udzielasz Firmie ogólnoświatowej, wolnej od opłat, wieczystej, niewyłącznej licencji na materiały publikowane / wysyłane / rozpowszechniane przez Ciebie, w tym przenosząc na Firmę lub jakąkolwiek stronę trzecią nieograniczone prawo do używania, kopiowania, przekazywania, publikowania, rozpowszechniania, tworzyć prace pochodne, modyfikować i dostosowywać indeks, pamięć podręczną, znaczniki, kodowanie (w tym między innymi prawa do adaptacji do przesyłania strumieniowego, transferu, mobilnego, cyfrowego skanowania lub innych technologii) w dowolnej formie lub na nośnikach, które są już znane lub będą być opracowywane w przyszłości, w tym wszelkie publikacje opublikowane przez Ciebie w Witrynie lub w witrynie należącej do Firmy.

3.8. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za treść swoich publikacji. Firma nie może kontrolować każdego materiału i nie ponosi odpowiedzialności za treść takich wiadomości. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania, przenoszenia lub edytowania publikacji, które Spółka według własnego uznania uzna za obraźliwe, zniesławiające, nieprzyzwoite lub nieodpowiednie lub które naruszają prawa autorskie i znaki towarowe.

3.9. Wyrażasz zgodę na wyświetlanie i publikację materiałów opracowanych przez Ciebie w Witrynie, a także w celach reklamowych poza Witryną.

4. Oświadczenia i gwarancje

4.1. Oświadczasz, gwarantujesz i obiecujesz (a), że wszelkiego rodzaju materiały dostarczane za pośrednictwem Twojego konta (I) nie będą stanowić plagiatu ani naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności lub innych praw osobistych lub majątkowych, lub (ii ) zawierają zniesławienie lub inne nielegalne materiały oraz (b) masz co najmniej osiemnaście lat.

4.2. Niniejszym gwarantujesz, że zwolnisz, obronisz i zwolnisz Spółkę i wszystkich jej członków kierowniczych, dyrektorów, właścicieli, agentów, dostawców informacji, podmioty stowarzyszone, licencjodawców i licencjobiorców od wszelkiej odpowiedzialności i kosztów, w tym kosztów prawnych, które mogą zostać poniesione w związku z jakimikolwiek roszczeniami spowodowanymi naruszeniem niniejszych Zasad, gwarancjami i umowami przez Ciebie lub dowolnego użytkownika Twojego konta. Zgadzasz się rozsądnie współpracować w obronie każdego takiego roszczenia. Firma zastrzega sobie prawo, na własny koszt, do przejęcia wyłącznej ochrony i kontroli wszelkich spraw, które wymagają od Ciebie odszkodowania.

4.3. Firma nie gwarantuje ani nie potwierdza dokładności ani wiarygodności jakichkolwiek porad, opinii, oświadczeń lub innych informacji przesłanych lub rozpowszechnionych za pośrednictwem kont jakichkolwiek użytkowników, dostawców informacji lub jakiejkolwiek innej osoby fizycznej lub prawnej. Przyjmujesz do wiadomości i rozumiesz, że opierając się na takich opiniach, poradach, oświadczeniach, memorandach lub innych informacjach, działasz na własne ryzyko. Materiały w Witrynie są rozpowszechniane w stanie, w jakim się znajdują, bez żadnych gwarancji, w tym gwarancji własności lub gwarancji przydatności do określonych celów. Niniejszym potwierdzasz, że korzystasz z Witryny na własne ryzyko i ryzyko.

5. Rejestracja i bezpieczeństwo

5.1. W ramach procesu rejestracji lub tworzenia konta utworzysz dane logowania, wybierając hasło i podając adres e-mail. Musisz również podać nam pewne informacje o sobie, które muszą być dokładne i aktualne.

5.2. Każda rejestracja jest ważna dla jednego użytkownika. Nie możesz udostępniać swoich danych logowania, aby żadna inna osoba nie miała dostępu do Twojego konta. Możemy anulować lub zawiesić Twój dostęp do Witryny, jeśli udostępnisz swoje dane logowania. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła, którego nie możesz ujawniać żadnemu przedstawicielowi ani agentowi Firmy. Nie możesz (a) wybierać ani wykorzystywać danych uwierzytelniających innej osoby do podszywania się pod tę osobę, (b) używać informacji o koncie bez zgody właściciela lub (c) używać swoich danych uwierzytelniających według własnego uznania, jeśli są one obraźliwe lub uznane za obraźliwe. Nieprzestrzeganie powyższych postanowień uważane jest za naruszenie Regulaminu,

5.3. Zapraszamy do udziału w Witrynie osoby w każdym wieku, jednak w celu ochrony dzieci osoby poniżej pełnoletności nie mogą rejestrować się w Witrynie.

5.4. Jesteś zobowiązany do zgłaszania za pośrednictwem formularza zwrotnego wszelkich znanych lub podejrzewanych przypadków nieautoryzowanego użycia Twojego konta lub wszelkich znanych lub podejrzewanych naruszeń bezpieczeństwa, w tym utraty, kradzieży lub nieuprawnionego ujawnienia hasła.

5.5. Ponosisz odpowiedzialność za każde użycie lub aktywność na swoim koncie w Witrynie, w tym za korzystanie z Twojego konta przez osoby trzecie za Twoją zgodą. Wszelkie oszukańcze, obraźliwe lub inne nielegalne działania mogą stanowić podstawę do zamknięcia konta, według naszego uznania, a my możemy przekazać te informacje odpowiednim organom ścigania.

6. Komunikacja pomiędzy Serwisem a użytkownikami

6.1. Jeśli wypełnisz formularz rejestracyjny w celu uzyskania określonych informacji, my, jako właściciele i cesjonariusze, za zgodą niektórych zewnętrznych dostawców, udostępnimy Ci informacje o materiałach opublikowanych w Witrynie.

6.2. Podajesz, a Firma zastrzega sobie prawo do wysyłania na Twój adres e-mail informacji o zmianach lub uzupełnieniach usług w Witrynie.

6.3. Firma zastrzega sobie prawo do ujawnienia informacji o użytkowaniu i danych demograficznych, pod warunkiem, że nie ujawni to Twojej tożsamości. Reklamodawcy w witrynie mogą gromadzić i rozpowszechniać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy potwierdzisz swoją zgodę zgodnie z   Polityką prywatności i ochrony danych osobowych firmy.

6.4. Firma może skontaktować się z Tobą przez e-mail w sprawie Twojego udziału w ankiecie użytkownika i zadawać pytania w celu ulepszenia aktualnych lub przyszłych treści. Informacje te zostaną wykorzystane do ulepszenia Witryny i lepszego zrozumienia naszych użytkowników. Żadne informacje, które otrzymujemy w takich ankietach, nie będą przekazywane stronom trzecim, z wyjątkiem uogólnionych anonimowych danych.

7. Licencje i oprogramowanie

7.1. Nie masz żadnych praw do zastrzeżonego oprogramowania i towarzyszącej mu dokumentacji ani do jakichkolwiek ulepszeń lub zmian w nim („oprogramowanie”), jeśli nie masz dostępu do Witryny. Nie możesz udzielać podlicencji, cedować ani przenosić żadnych licencji udzielonych przez Firmę, a każda próba takiej sublicencji, cesji lub przeniesienia będzie nieważna i niezgodna z prawem. Możesz wykonać jedną kopię takiego oprogramowania do celów archiwalnych. Nie wolno kopiować, rozpowszechniać, modyfikować, modyfikować ani tworzyć dzieł pochodnych oprogramowania.

8. Zakończenie dostępu do Serwisu

8.1. Możesz zamknąć swoje konto w dowolnym momencie, kontaktując się z formularzem opinii. Otrzymasz automatyczną wiadomość e-mail z potwierdzeniem, że wniosek o anulowanie konta został przyjęty, a dostęp zostanie zakończony w ciągu 24 godzin.

8.2. Firma może, według własnego uznania, usunąć lub zawiesić dostęp do całej Witryny lub jej części z dowolnego powodu, w tym naruszenia lub nieprzestrzegania niniejszych Zasad.

9. Różne

9.1. Niniejsze Zasady są stosowane zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy. Wszelkie spory dotyczące realizacji niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd w sposób określony przez obowiązujące na Ukrainie ustawodawstwo.

9.2. Niezależnie od któregokolwiek z postanowień przedstawionych powyżej, żadne postanowienie niniejszego Regulaminu nie może służyć do interpretacji postanowień zawartych w Polityce Prywatności.

9.3. Korespondencja powinna być prowadzona za pośrednictwem formularza zwrotnego w Witrynie.

9.4. Zgadzasz się natychmiast zgłaszać wszelkie naruszenia praw autorskich w odniesieniu do materiałów w Witrynie. Jeśli masz jakiekolwiek roszczenia dotyczące naruszenia praw autorskich w odniesieniu do materiałów zawartych w Witrynie, skorzystaj z tego samego formularza opinii.

9.5. Materiały mogą zawierać łącza do innych witryn internetowych, zasobów i reklamodawców. Ponieważ nie odpowiadamy za dostępność tych zewnętrznych zasobów ani ich zawartość, w razie wątpliwości co do jakiegokolwiek zewnętrznego łącza prosimy o kontakt z administratorem takiej strony.

10. Materiały reklamowe i afiliacyjne

10.1 Materiały oznaczone „reklama”, „wiadomości firmowe”, „informacja prasowa”, „aktualne”, „punkt widzenia”, „oficjalnie”, „materiały partnerskie” są publikowane na zasadach komercyjnych lub partnerskich.

11. Zastrzeżenie

11.1 WSZYSTKIE MATERIAŁY, INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY I USŁUGI WŁĄCZONE W LUB DOSTĘPNE PRZEZ PoKupar SĄ DOSTARCZANE „TAKIE, JAKIE SĄ” I „TAKIE JAK DOSTĘPNE” DO UŻYTKU. Pokupar ORAZ WSZYSTKIE MATERIAŁY, INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY I USŁUGI WŁĄCZONE W LUB DOSTĘPNE PRZEZ Pokupar SĄ DOSTARCZANE BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ. MY I INNE OSOBY, OD KTÓRYCH OTRZYMUJEMY TREŚCI NIE GWARANTUJEMY, ŻE MATERIAŁY, INFORMACJE (W TYM CENY), OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY LUB USŁUGI DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM POKUPAR. ŻE Pokupar BĘDZIE DOSTĘPNY W DOWOLNYM OKRESIE I LOKALIZACJI; ŻE WSZELKIE WADY LUB BŁĘDY ZOSTANĄ POPRAWIONE. KORZYSTASZ Z POKUPARU WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO.

11.2  Wszystkie informacje o cenach, korzyściach i rabatach, a także inne informacje wyświetlane w PoKupar, są zbierane ze źródeł i w oparciu o algorytmy, które uważamy za wiarygodne (z wyjątkiem treści przesyłanych przez odwiedzających, dla których nie składamy takich roszczeń), jednak nie weryfikujemy tych informacji i nie możemy zagwarantować ich dokładności, kompletności ani aktualności .